Начална училищна педагогика и чужд език

За специалността

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Начален учител” и “Начален учител по чужд език”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по чуждия език и методиката на преподаването му в началното училище, Педагогика, Психология и Методика на обучението в началното училище. Завършилите могат да бъдат начални учители, учители по чужд език в началното училище, в школи, курсове и други научно-методически и организационно – управленски дейности в системата на образованието.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Педагог, начален учител, начален учител по чужд език

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021

Реализация

Бакалавърът с квалификация „Педагог – начален учител и начален учител по чужд език“ може да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:

  • начален учител;
  • начален учител по чужд език;
  • учител в група за целодневна организация на учебния ден;
  • учител по Компютърно моделиране;
  • ръководител (директор/помощник директор) на училище, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и други помощни звена в сферата на образованието;
  • експерт в общински отдел „Образование“;
  • експерт по начално училищно образование в РУО;
  • организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове; учител в езикови школи за деца.