Медицинска сестра

За специалността

Специалността “Медицинска сестра” подготвя специалисти в професионално направление “Здравни грижи” и образователно-квалификационна степен “бакалавър” .

Обучението е осем семестъра и е в съответствие с единните държавни изисквания за обучение по специалностите от регулираните професии.

По време на обучението студентите получават задълбочени научни знания и ключови умения и способности в областта на биомедицинските, клиничните, обществените и сестринските науки. Дипломираната медицинска сестра има професионална пригодност и компетентност да определя, планира, организира, предоставя и оценява промотивни, профилактични, палиативни и др. здравни грижи и услуги; да работи в мултидисциплинарен екип. С цялостната си професионална реализация дипломираната медицинска сестра обезпечава научни, хуманни, легитимни здравни грижи и услуги в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медикосоциалните грижи и услуги в: лечебни заведения за извънболнична помощ; лечебни заведения за болнична помощ; специализирани лечебни заведения; извънболнични структури за медикосоциални и здравни грижи и услуги.

Специалността е акредитирана.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Медицинска сестра

квалификационна характеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2021 г.

Реализация

  • Медицинска сестра