Акушерка

За специалността

В специалност „Акушерка” се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в направление „Здравни грижи”. Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна.

Обучението е осем семестъра и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване здравословното състояние на бременни и родилки. У студентите се формират практически умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи и активно участие в превантивната, промотивната, лечебната и рехабилитационната дейности.

Теоретичната и практическа подготовка на акушерката се базира на традициите на българското здравно образование и здравеопазване и е обвързано със съответните европейски стандарти за провеждане на съвременно обучение за здравни грижи. Съобразена е с дескрипторите за знания, умения и компетентности, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и в Националната квалификационна рамка (НКР).

Процесът на обучение и възпитание в специалността е насочен и към изграждане на хуманността като качество на личността на специалиста по здравни грижи.

Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „Акушерка” и могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности. Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”. Специалността е акредитирана.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Акушерка

квалификационна характеристика 2016 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2021 г.

Реализация

  • Акушерка