Предучилищна педагогика и чужд език

За специалността

Обучението по специалността е в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания, като на завършилите се присъжда професионална квалификация “Педагог”, “Детски учител” и Детски учител по чужд език”. По време на обучението студентите получават задълбочени знания по чуждия език и методиката на преподаването му в детската градина, Педагогика, Психология и Методика на обучението в детската градина. Завършилите могат да бъдат детски учители, учители по чужд език в детската градина, в школи, курсове и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Педагог, детски учител и детски учител по ранно чуджоезиково обучение

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021 г.

Реализация

Бакалавърът с квалификация „Педагог – детски учител и детски учител по ранно чуждоезиково обучение“ може да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:

  • учител в детска градина;
  • учител в детска градина по ранно чуждоезиково обучение;
  • учител в подготвителна група в училище;
  • ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и други помощни звена в сферата на образованието;
  • експерт в общински отдел „Образование“;
  • експерт по предучилищно образование в РУО;
  • организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове. учител в езикови школи за деца.