Лекарски асистент

За специалността

Лекарските асистенти са медицински специалисти с висше образование, образователноквалификационна степен „бакалавър“, професионално направление „Здравни грижи“. Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна. Обучението е осем семестъра, последните два от които са преддипломен стаж и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване здравословното състояние на човека. Нивото на професионална квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика, и на актуалните потребности на здравеопазните системи в страната и Европа. Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „лекарски асистент”. Те могат да извършват самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при диагностиката, лечението, рехабилитацията и профилактиката на различните заболявания. Притежават компетентност за провеждане на превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания, както и промоция на здравето. Специалистите лекарски асистент могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности: в Центрове за спешна медицинска помощ, като помощници на общопрактикуващите лекари, като помощник на лекаря в специализираните екипи, в заведения за хематология и трансфузология, в лечебни заведения за рехабилитация, долекуване и продължително лечение заведения за социални грижи, в социални домове, в училищно здравеопазване, зелени училища, екскурзионни и туристически летувания, в медико-физкултурни диспансери и спортни зали. Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Лекарски асистент

квалификационна характеристика 2020 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Реализация

  • Лекарски асистент