Социална педагогика

За специалността

Обучението по специалността е организирано в съответствие с Държавните изисквания, като завършилите могат да заемат следните длъжности: Педагог по социална педагогика; Педагог-възпитател и Педагог по социалното развитие, както и на мениджърски длъжности по социалното развитие. Студентите получават задълбочени знания и умения за превантивна и корекционна дейност в сферата на взаимоотношенията в колективите, солидна педагогическа и широка професионална подготовка за владеене на стопанските, организационните и социалните механизми в сферата на своята дейност.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Педагог

Квалификационна характеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021

Реализация

Бакалавърът по социална педагогика има възможности за професионална реализация на следните институционални полета в държавния сектор:

 • в образователната сфера (основно в системата на Министерството на образованието и науката);
 • в системата на Министерство на вътрешните работи;
 • в системата на Министерство на правосъдието;
 • в системата на Министерство на труда и социалната политика;
 • в системата на Министерството на здравеопазването;
 • в системата на Министерството на отбраната;
 • в системата на Министерството на младежта и спорта.

Освен в държавния сектор социалният педагог може да се реализира и в сферата на нестопанските организации и инициативи:

 • към различни неправителствени организации, фондове и фондации, занимаващи се с подпомагане на деца и лица в риск и в неравностойно социално положение;
 • в SOS „Детски селища“;
 • в приюти за безнадзорни деца и възрастни; във временни центрове и домове за безпризорни деца и лица;
 • като консултант по социално-педагогически проблеми на частна практика.