Български език и история

За специалността

Целта на обучението по специалност “Български език и история” е придобиване на базова широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на българския език и литература, в областта на българската и световната история, както и практически умения за упражняване на професията „учител“ в системата на средното образование.

В тази специалност се подготвят учители по български език и литература, и учители по история. Учебният план предвижда педагогически дисциплини и равнопоставеност на двете направления –български език и литература и история.

Завършилите получават професионална квалификация “учител по български език и литература“ и „учител по история” в средните общообразователни училища. Те могат да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата и културата; да се реализират като специалисти в музеи, архиви, библиотеки, издателства и др; да продължат обучението си в магистърски програми по филологически, исторически и педагогически направления; да работят за научното си израстване и академична кариера като продължат обучението си в научни специалности за придобиване на научната и образователна степен „доктор“.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Учител по български език и литература и учител по история

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2021

Реализация

  • Учител