История и философия

За специалността

Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на историята и философията и придобиване на практически умения за преподавателска работа. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с държавните изисквания за получаване на професионална квалификация „учител“.

Обучението е с продължителност осем семестъра и се провежда в редовна форма.

Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и им се присъжда професионална квалификация „учител по история” и „учител по философия”. Те могат да се реализират в системата на образованието и културата като: експерти по история в организации на местно и национално ниво (архиви, музеи и др.); учители по история и философия, във всички степени на българското средно училище; организатори на класна и извънкласна/извънучилищна дейност; специалисти в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации; директори и заместник-директори на училище; ръководители на методическо обединение; автори на учебници и помагала и др.

След завършване на ОКС „бакалавър” студентите могат да продължат обучението си в магистърска програма в историческото, философско и педагогическото направление; да работят за научното си израстване и академичната си кариера, обучавайки се в научна специалност с образователната и научна степен „доктор”.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Учител по история и учител по философия

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2021 г.

Реализация