Туризъм

За специалността

Специалността „Туризъм” подготвя висококвалифицирани кадри за ръководна и оперативна работа в сферата на туристическата индустрия –заведения за хранене и развлечения, средства за подслон, туроператорски и пътнически агенции, неправителствени организации. В процеса на следването си, студентите получават солидна теоретична и практико-приложна подготовка, знания и умения, които сполучливо могат да използват в динамично променящите се пазарни условия в сферата на туризма. Успешно завършилите намират реализация като мениджъри и специалисти в частни туристически предприятия, държавни и неправителствени институции в сферата на туризма, регионални и локални туристически организации. Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран академичен персонал, както и от водещи специалисти от стопанската практика.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Бакалавър по туризъм

Квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2017
Учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

Учебен план 2017
Учебен план 2021

Реализация