Химични технологии и психология на кризисните ситуации

За специалността

Химичните технологии произвеждат химически вещества и материали, които решават важни задачи на развитието, но създават опасности и несигурност за управляващи, работещи, изследователи и граждани. Необходима е подготовка на специалисти със знания за процесите и технологиите, за критичните зони при тяхната реализация, за социалните и здравни условия, необходими на работещите, за психофизичните качества на човешкия фактор и способността му да реагира при всевъзможни рискови ситуации, свързани с цялостния управленско-технологичен процес. Специалността осигурява комплексна подготовка, като дава съвкупност от знания, необходими за управление на технологичните процеси. Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите от областта на техническите и на социалните науки.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-химик

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022

Реализация