Технология на водата

За специалността

Завършилите специалност “Технология на водата” придобиват широкопрофилна подготовка, включ- ваща овладяване на знания в областта на технологиите за пречистване на води и придобиване на практически умения за самостоятелна професионална работа и дейности в екип. Получената подготовка позволява да се реализират като инженери, работещи в изследванията на процесите на пречистване на води, мониторинг на водоприемници, експлоатация и проектиране на водоподготвителни и водопречиствателни инсталации в бита, промишлеността, селското стопанство и енергетиката. Обучаващата катедра разполага с отлична експериментална база и опит от участие в голям брой международни проекти с партньори от Германия, Франция, Белгия, Гърция и страните от Западните Балкани. Специалността е уникална за България, тъй като Университетът в Бургас е единствен, където се подготвят инженери по водопречистване и водоподготовка. Понастоящем е налице изключително голямо търсене на инженери със специалност „Технология на водата. 

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-химик

квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализаци