Химично инженерство

За специалността

Завършилите специалността са подготвени да работят като специалисти с висше образование в производствено-технологически, проектно-конструкторски и организационно-управленски звена на химическата, нефтената, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености, свързани с физикохимична и биохимична преработка на веществата, включително за решаване на инженерно-екологични проблеми. Тези специалисти се подготвят да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните производства и фирми.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-химик

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020

Реализаци