Хранителни биотехнологии

За специалността

Хранителните биотехнологии са едни от най-интензивно развиващите се клонове на съвременната индустрия. Обучението в ОКС „Бакалавър” по „Хранителни биотехнологии” има за цел да даде на студентите теоретични познания и практически умения по основните технологични дисциплини за получаване на различни хранителни продукти, като поставя акцент върху ферментационните хранителни продукти. Ще се положат биологичните основи на тези процеси, както на клетъчно, така и на молекулярно ниво. Учебният план е балансиран, както по отношение на общо биологични и съвременни биотехнологични дисциплини, така и по отношение на теоретични и практически занятия на студентите. След края на обучението студентите получават основни умения за работа в предприятия на хранително-вкусовата промишленост, контролни и научноизследователски лаборатории, в хигиенно епидеминологични институти, в лабораториите по безопасност на храните. Обучаващата катедра разполага с отлична експериментална база със съвременна апаратура и опит от участие в голям брой международни проекти. Обучението в специалност „Хранителни биотехнологии” позволява на студентите да придобият компетенции за критичен анализ на информация, работа в екип, умения за самооценка и стремеж за усъвършенстване, което е предпоставка за успешна професионална реализация

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-биотехнолог

квалификационна характеристика 2020

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020

Реализаци