Биотехнологии

За специалността

Биотехнологията е пресечна точка на съвременните биологични науки и модерните технологии за подобряване качеството на живот на хората и опазване на околната среда, използвайки живи биологични системи или изолирани клетъчни структури. Биотехнологичните производства за получаване на биопродукти , като лекарствени вещества, ензими, ваксини, органични киселини и други, както и ефективното им приложение в различни сфери на човешката дейност са интензивно развиващ се клон на съвременната индустрия. Обучението в ОКС „Бакалавър” по „Биотехнологии” има за цел да даде на студентите теоретични познания и практически умения в областта на индустриалните биотехнологии. Завършилите специалността са подготвени да упражняват производствено-технологична, контролно-аналитична и организационно-управленска дейност в областта на индустриалните биотехнологии. Те могат да се реализират като инженер биотехнолози, специалисти и ръководители в областта на промишлената микробиология, фармацевтичната промишленост, екологичните биотехнологии.; да работят в специализирани медицински и екологични лаборатории, пречиствателни станции и инспекции по опазване на околната среда, в хигиенно-епидемиологични институти и др.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-биотехнолог

квалификационна характеристика 2019

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2019

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2019

Реализация

  • Биотехнолог
  • Технолог, химик
  • Технолог, оценител