Машиностроене и уредостроене

За специалността

Завършилите специалността са подготвени да решават задачи от  производствено-технически, организационно-управленчески, проектно-конструктивен характер, което им дава възможност за успешна професионална реализация във всички отрасли на промишлеността.

Обучението включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика, теоретична механика, материалознание, информатика и др.; общоинженерна подготовка по основните инженерни науки в областта на машиностроенето; специализирана подготовка, даваща знания за обработка на материалите чрез рязане, металорежещи инструменти и машини, технология на машиностроенето и уредостроенето, технологична екипировка, метрология и управление на качеството, автоматизация на машиностроителното производство; подготовка по отраслов бизнес; маркетинг и мениджмънт на машиностроенето в производствени предприятия и фирми.         

На студентите се предоставя възможност за допълнителна специализация в областта на поддържане и диагностика на електропневматични системи по методиката ФЕСТОМАШИНЕКС; програмиране, настройка и поддържане на машини с ЦПУ; автоматизация на инженерния труд – придобиване на умения с приложни програмни продукти Autocad, Autocad Inventor, Autocad Mechanical.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по машиностроене и уредостроене

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2017

Задочна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2017

Реализация

  • Техник, механик
  • Инспектор, технически стандарти
  • Машинен оператор, металорежещи машини
  • Машинен оператор, металообработващи машини
  • Техник, електромеханично оборудване