Компютърни системи и технологии

За специалността

Завършилите тази специалност са подготвени да работят в компютърната промишленост, в разработката на програмни средства, диагностициране и оценка на състоянието на компютърни системи и средства на компютърната техника и програмните продукти за тях. Могат да обслужват и компютърна техника със специално предназначение (авиация, флот и специфично армейско предназначение). Обучението по тази специалност включва:

  • общотеоретична подготовка по математика, физика, информатика и електротехника;
  • обща и специализирана подготовка по: полупроводникови елементи и интегрални схеми; аналогова и цифрова схемотехника; микропроцесорна схемотехника и компютърна техника; компютърни архитектури; бази данни; програмни езици; компютърни мрежи; компютърна графика и мултимедия.

Професионалният бакалавър по Компютърни системи и технологии получава умения за работа с приложни програмни продукти; системи за управление на база данни; системна и техническа документация; монтаж и демонтаж на компютърни системи и периферни устройства към тях; да работи с различни програмни продукти в областта на текстообработката, електронните таблици, база данни, мултимедия и офис техника.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по Компютърни системи и технологии

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Задочна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2022

Реализация

  • Компютърен техник, бази данни
  • Компютърен техник, анализи на компютърни системи
  • Оператор, подпомагане на потребители
  • Оператор, инсталиране софтуер
  • Програмист
  • Мениджър, софтуерни приложения