Технология на биологично активните вещества

За програмата

Обучението по докторска програма "Технология на природните и синтетични горива" се осъществява в редовна форма с продължителност на обучение 3 години. Обучението завършва със защита на докторска дисертация.

Основна цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани специалисти, които да могат самостоятелно и пълноценно да участват в усъвършенстването на изследователската и преподавателската дейност в академична среда, а също и да прилагат знания и умения в приложната и произвадствена дейности на предприятията от биотехнологичния сектор.

Научна специалност - Технология на биологично активните вещества

Професионално направление - 5.11 Биотехнологии

квалификационна характеристика - 2023 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2023 г.