Химия на високомолекулните съединения

За програмата

Обучението по докторска програма "Химия на високомолекулните съединения" се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.  Продължителността на обучение е 3 години в редовна и самостоятелна форма и четири години в задочна форма на обучение. Обучението завършва със защита на дисертационен труд пред Научно жури.

Докторската програма е разработена съгласно изискванията и разпоредбите на ЗВО, ЗЗРАС и ППЗРАС от обучаващия хабилитиран състав на преподавателите. Обучението на всеки докторант се извършва по индивидуален учебен план, съобразен с избраната тема за докторска дисертация. В него подробно, по години и месеци, се отбелязват задължителните научни изследвания, проучване на литература, провеждане на експеримент, участие в докторантски и други научни конференции, публикуване на необходимите публикации по темата на дисертационния труд и др.

Научна специалност - Химия на високомолекулните съединения

Професионално направление - 5.10 Химични технологии

квалификационна характеристика - 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години

учебен план 2022 г.