Компютърни системи и технологии

За програмата

Обучението по докторска програма "Компютърни системи и технологии" се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.  Продължителността на обучение е 3 години в редовна и четири години в задочна и самостоятелна форма на обучение. Обучението завършва със защита на докторска дисертация.

Основна цел на обучението е подготовката на висококвалифицирани специалисти за научноизследователска и научно-преподавателска дейност в областта на компютърните системи и технологии, и тяхното приложение със задълбочена фундаментална и професионална компетентност за научноизследователска, практико-приложна и преподавателска дейност в областта, способни да решават научни, приложни и учебни задачи в научната област.

Научна специалност - Компютърни системи и технологии

Професионално направление - 5.3 Комуникационна и компютърна техника

квалификационна характеристика - 2018 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност:  3 години

учебен план  - 2018 г.

учебен план - 2022 г.