Електронни системи в промишлеността и медицината

За специалността

Студентите, които се обучават по специалност „Електронни системи в промишлеността и медицината”, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, завършват обучението си с професионална квалификация „инженер по електроника“.

Основната цел на обучението е да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на промишлените и медицински електронни системи и свързаните с тях области – електротехника, автоматика, компютърни и информационни технологии.

Образователната програма „Електронни системи в промишлеността и медицината” отговаря на все по-нарастващата нужда от специалисти, извършващи дизайн, конструиране, производство, експлоатация и поддръжка на електронни системи, свързани с промишлеността  и медицината.

Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания в областта на:

  • инженерните науки – дизайн и експлоатация на електронни системи, енергоефективно управление на електромеханични системи, промишлени контролери и вградени системи, моделиране и CAD системи, сензори и сензорни системи, интелигентни устройства за биомедицината, алгоритми за обработка на инженерни и медицински данни, микро и нанотехнологии и др.
  • информационните технологии – автоматизация на проектирането, индустриална автоматизация, компютърни симулации и др.

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация като:

  • конструктори, тест инженери, системни инженери и др.;
  • инженери по поддръжка и ремонт на промишлени и медицински електронни системи (системи за образна диагностика и др.);
  • дистрибутори на специализирана промишлена и медицинска техника и др.

Професионалната реализация може да се осъществи още и в социалните сфери; в образованието и науката; в икономиката; в държавната и европейска администрация.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер по електроника

квалификационна характеристика 2023 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2023 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2023 г.

Реализация