Компютърни системи и технологии

За специалността

Специалността „Компютърни системи и технологии“ дава широки възможности за професионална реализация в различни сфери на обществения живот. Завършилите специалисти успешно се реализират във фирми, занимаващи се с компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии и разработка на софтуер; в сферата на обучението по информатика, информационни технологии, компютърни системи и мрежи; в сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация.  Завършилите специалност КСТ могат да се реализират като: специалисти по поддръжка на компютърна техника и компютърни мрежи, проектиране на компютърни мрежи, проектиране и разработка на програмно осигуряване, приложни програмисти, специалисти по поддръжка на апаратни средства и програмни продукти, учители по информатика, информационни технологии, компютърни системи и мрежи.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Компютърен инженер

квалификационна харатеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация

  • Инженер компютърна техника
  • Компютърен техник, бази данни
  • Компютърен техник, анализи на компютърни системи
  • Оператор, подпомагане на потребители
  • Оператор, инсталиране софтуер
  • Програмист
  • Мениджър, софтуерни приложения