Технология на материалите и мениджмънт

За специалността

Обучението по специалността е свързано с възникналите потребности от квалифицирани специалисти, необходими за съвременните отрасли на икономиката, способни да извършват мениджърска, проучвателна, проектантска, експлоатационна и научна дейност в областта на материалознанието. Обучението по специалността е продиктувано от необходимостта и желанието на страната ни да притежава кадри, имащи задълбочени, фундаментални познания в областта на материалите, приложението им, както и начините и средствата за използване на различните материали в съвременните технологии. Бъдещите инженери могат да развиват организационно-управленческа, мениджърска и контролни дейности в съвременните фирми и предприятия в сферата на машиностроенето, химичните производства, отбраната, транспорта, енергетиката, селското стопанство и други области.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-мениджър

квалификационна характеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2017 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2017 г.

Реализация

  • Инженер-мениджър
  • Техник-металург
  • Инспектор по безопасността