Интелигентни системи за дома, офиса и медицината - тесен профил

За специалността

Целта на специалност "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината" е да подготви инженери с ОКС Магистър. Инженерът по тази специалност със степен Магистър притежава подготовка, която му позволява да работи като водещ специалист при проектирането, изследването и конструирането на интелигентни електронни модули и системи за дома, офиса и медицината; при асемблирането и извършването на системна интеграция на интелигентни електронни ситеми; при организирането и управлението на технологичната подготовка на производството; при експлоатирането и поддръжката на интелигентни системи; при провеждането на научно-изследователска дейност.

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер

квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация

  •  Инженер
  •