Химично инженерство - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър-инженер

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2019

Задочна - Продължителност: 2 година/4 семестъра

учебен план 2019

Реализаци