Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична фармакология“

Кандидати: д-р Светослав Валентинов Ценов, дм                    

Обявен в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична фармакология“, обявен в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

1. Авторска справка на научните трудове на д-р Светослав Валентинов Ценов, дм
2. Рецензия от проф. д-р Борис Илиев Богов, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Мариета Петрова Георгиева, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член