Професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище)

Кандидат: гл. ас. д-р Смилена Димитрова Смилкова

Обявен в ДВ, бр.107/16.12.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище), обявен в ДВ, бр.107/16.12.2021 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Смилена Димитрова Смилкова
2. Рецензия от проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дпн Галя Михайлова Христозова
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дпн Николай Стоянов Колишев -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Мария Стоянова Дишкова -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 14.04.2022 г.