Annual of Assen Zlatarov University (Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“)

Информация

Указания

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Annual of Assen Zlatarov University включва публикации в четири научни направления: Технически науки; Природни науки; Обществени и хуманитарни науки, Обществено здраве и здравни грижи. Изданието се отпечатва като единно книжно тяло или като отделни книжки, а също така и в онлайн версия, поместена на сайта на Университета.
2. Статиите трябва да имат оригинален научен принос. Обзорни статии се печатат с изричното съгласие на Редколегията.
3. Статиите се представят задължително на английски език.
4. Обемът на всяка статия е от 3 до 6 стр. за тематични направления - Технически науки и Природни науки и от 3 до 8 стр. за тематични направления Обществени и хуманитарни науки и Обществено здраве и здравни грижи.
5. Статиите в Annual of Assen Zlatarov University се възпроизвеждат чрез директно копиране на авторския текст. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на резултатите, за стиловото и езиково оформление, както и за правописната, пунктуационната и граматичната правилност на статиите и резюметата.
6. Всеки автор може да участва самостоятелно или в съавторство с не повече от общо две статии в Годишника
7. Статиите се предават в редакционната колегия от 15 септември до 15 октомври. При неспазване на сроковете статията остава за следващата година.
8. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра на английски език и в електронна версия (в MS Word format), която се изпраща на служебната електронна поща на Редколегията – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
9. Рецензирането се извършва по следните правила:
(1) Статиите ще бъдат рецензирани от анонимен рецензент, който преценява тяхната научна и езикова стойност. Рецензиите се представят на редколегията на английски език.
(2) при отрицателна научна или езикова рецензия, ръкописите се връщат на автора за доработване
(3) Рецензентът трябва да е хабилитиран преподавател или да има научна степен “доктор” в съответната област. Един преподавател не може да бъде рецензент на повече от две статии за съответния том.
(4) Срокът за рецензиране е до три седмици от датата на възлагане.
(5) При положителна рецензия, преди окончателното отпечатване, редакционната колегия връща при необходимост статиите на авторите за нанасяне на необходимите корекции.
(6) Преработените ръкопис и електронната му версия, придружени с декларация за отразените забележки на рецензента, се представят в редакционната колегия най-късно до 30 ноември. Статии, предадени след този срок, остават за следващата година.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

1. Статиите трябва да са написани на Word като в електронната версия статиите са записани като файл във формат - doc. Файлът не се архивира.
2. За форматирането на статиите менютата на Word се настройват по следния начин:
Page setup: Margins: Top - 2.5 cm; Bottom - 2.5 cm; Left - 2.5 Right - 2.5 cm; Gutter - 0; Header - 1,25 cm; Footer - 1,25 cm. Paper Size: A4 (21 x 29.7 cm)
Format: Font: Times New Roman; Font style - Regular; Size - 11
Paragraph: Line Spacing: Single; Alignment: Justified.
Columns: Presets - Two; Spacing - 0,6 cm
Математическите формули се пишат като се използва опцията Equation от Word.
3. Страниците не се номерират.
4. Първият ред на всеки абзац започва с отстъп 0,5 cm.
5. Първата страница на статията се оформя по следния начин (вж. примерния образец):
(1) Най-горе, с главни букви (шрифт Bold, # 9), се изписва ANNUAL OF ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY, BURGAS, BULGARIA, 2016, v. XLV.
(2) След един празен интервал с главни букви, Bold, се изписва наименованието на статията и се центрира.
(3) След празен интервал с малки букви се изписват имената на авторите – пълното собствено и фамилното име на автора / авторите (в случай че са повече от трима, се допуска инициално съкращение на собствените имена). Научни звания и степени не се упоменават. След имената на външните автори се поставя звездичка и на нов ред се дава техният адрес (в шрифт Italic).
(4) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски заглавието на статията и имената на авторите. На нов ред се изписва E-mail адресът на водещия автор на статията.
(5) След един празен интервал с големи букви се изписва ABSTRACT и се центрира.
(6) На нов ред, след празен интервал, на английски с наклонен шрифт (Italic) се помества резюмето на статията. След края на резюмето, на нов ред, на английски, също с наклонен шрифт, се пишат ключовите думи (Key words).
(7) След един празен интервал следва текстът на изложението, който се оформя в две колони.
(8) За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document
6. Заглавията на отделните части на статията (въведение, експеримент или методи на изследване, резултати и обсъждане, литература) се печатат с главни букви Bold и се центрират. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал.
7. (1) Параметрите в текста, във формулите, таблиците и фигурите се изписват с шрифт Italic, а индексите и символите към тях – с нормален шрифт.
(2) Таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста, номерацията им е с арабски цифри.
(3) Думата Таблица се изписва изцяло, с малки букви, шрифт Bold. Заглавието на таблицата се изписва на същия ред с малки букви и се центрира. Текстът и имената на величините в антетките започват с главна буква, а в края им не се поставя точка.
(4) Допустимият максимален размер на фигурите и графиките е 9 на 9 см. Съкращението Фиг. (шрифт Bold) и заглавията се поставят под тях и се центрират.
8. Математичните формули и уравнения се номерират в десния край на печатното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. Химичните уравнения се номерират по същия начин, но с римски цифри.
9. В статиите е задължително използването на номенклатурата на IUPAC и на система мерни единици SI.
10. Литературните позовавания се посочват в текста в последователно нарастващ ред, номерата им се поставят в квадратни скоби, например: [1], [3 - 7] и т.н.
11. След един празен интервал от основния текст следва ЛИТЕРАТУРА, като при оформянето се спазва стандартът за библиографско описание (вж. по-долу) и в съответствие със спецификата на съответната научна област.
Заглавията на литературните източници – периодични издания и сборници, се изписват с наклонен шрифт (Italic).

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ относно библиографското описание на използваните литературни източници в съответствие с БДС 17264-91

(Описанието на литературните източници се съобразява и със спецификата на съответната научна област – вж. примерния образец)

Монографии се описват по следния начин:
При един автор:
Eлиаде, М. Трактат по история на религиите. С., Наука и изкуство, 1995, с. 135.
Balderstone, D. The Historical Novel in Latin America. Cambridge, University Press, 1986, p. 221.
При двама автори:
Бояджиев, Т. и К. Тилков. Българска фонетика. С., Наука, 1983, с. 83–84. Butler, M. and J. Willis. Physics. London, Time Warner, 2001, pp. 28–29
При трима автори:
Петров, В., Х. Иванов и А. Стоянов. Културология. Т. 1–2, Пловдив, ИК “Жанет 45”, 2003, с. 228–229.
Murrell, J. N., S. F. Kettle and J. M. Tedder. Valence Theory. London, Wiley, 1965, p. 27.
При повече от трима автори:
Друмев, Д. и др. Метална пластика. С., БАН, 1983. с. 173–185.
Brandt, J. C., S. P. Maran, R. Williamson, R. Harrington, C. Cochran, M. Kennedy, W. Kennedy and V. Chamberlain. Possible Rock Art Records of the Crab Nebula Supernova in the Western United States. Texas, University of Texas Press, 1974, pp. 112–113. Статии от сборници:
Славова, К. Родът в литературната теория и критика. – В: Теория през границите. Въведение в изследванията на рода. С., УИ “Св. Климент Охридски”, с. 121–133.
Elam, D. Poststructuralist Feminism. – In: The John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism.
Baltimore & London, University Press, 1994. pp. 1237–1245.
Статии от периодични издания:
Карапеткова, М. Върху ихтиофауната на Триградско-Ягодинския район (Централни Родопи). – Хидробиология, 1983, 19, с. 5–19.
Huffman, H. M. Thermal data XV. The heats of combustion and free energies of some compounds containing the peptide bond. – J. Phys. Chem., 1992, v. 46, pp. 885–891.

По научното направление "Обществени и хуманитарни науки" се допуска следният начин на цитиране: Цитиране на литературни източници в текста:
Литературните позовавания в текста се посочват в скоби ( ), т.е. въвежда се фамилното име на автора, годината на издаването и страницата: (Кирова 1996, 53) или (Цанева 2000, 27–28). Речници и сборници се описват под (Речник 1969, 78) и (Сборник 1963, 84). Два източника от един и същи автор, издадени през една и съща година, се описват в текста по следния начин: (Кирова 1997а, 53) и (Кирова 1997б, 78). При използване на литература на чужд език фамилното име на автора се транскрибира и се изписва на кирилица.
Описване на цитираните литературни източници след текста:
След текста (през един празен интервал) се пише ЛИТЕРАТУРА (11 pt, Bold).
През един празен интервал се представя цитираната литература, подредена по азбучен ред според фамилните имена на авторите или редната дума и съответната година (с отстъп 0,5 сm; Bold).
Примерен образец:

ЛИТЕРАТУРА

Алмалех 1997: Алмалех, М. Цветовете в балканския фолклор. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1997. (цитиране на монография)
Касирер 1955: Cassirer, E. The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. 2. Mythical Thought. London, London Press, 1955.
Кирова 1997а: Кирова, М. Изпитание на символите. Българска литература и психоаналитична критика. С., Сема-РШ, 1997.
Кирова 1997б: Кирова, М. Завръщане, сватба и смърт в „Саропланински легенди“. – В: Творби и прочити. С., Изкуство, 1997.
Кьосев 1998: Кьосев, А. АНТИ-КАМБУРОВ или “Гръбнакът на българската литература е политически”. – В: Българският канон. Кризата на литературното наследство. С., ИК “Александър Панов”, 1998.
(цитиране на статия в сборник)
Лотман 1979: Lotman, J. The original Plot in the Light of Typology. – Poetics Today, 1979, I.
(цитиране на статия в списание)
Речник 1969: Речник на личните и фамилни имена у българите. С., 1969.
Речник 1975: Речник на българския език, С., БАН, 1975, Т. I.
Сборник 1963: Елин Пелин. Сто години от рождението му. С., БАН, 1978.