Управление на туроператорската и турагентската дейност

За специалността

Специалността формира специализирани теоретични знания, практически умения и професионални компетенции у студентите по управление на туроператорската, турагенската и екскурзоводската дейности в туристическия бизнес и свързаната с тях организация на посредническата дейност в туризма. Целите на обучението са ориентирани към университетската подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на туристическата практика в съвременните условия за развитие на туризма в България. Те са рационално насочени и конкретизирани към посредническия сектор в туризма – туроператорската и туристическата агентска и екскурзоводска дейности. Студентите получават отлична подготовка по два чужди езика. В обучението е застъпена концепцията „Обучение чрез работа“, която включва интегрирано практическо обучение в реална работна среда.

Придобилите професионална квалификация дипломирани студенти  могат да развиват самостоятелен туристически бизнес или да работят в туроператорски фирми или туристически агенции като управители,  организатори на посредническата дейност, офис-мениджъри, служители на информация, рекламни агенти, консултанти или екскурзоводи в туризма. След завършването на ОКС „професионален бакалавър“ студентите могат да продължат и да разширят по-нататъшното си професионално образование в магистърските програми по туризъм, които насочени специално към тях.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по туроператорска и турагентска дейност и екскурзовод в туризма

квалификационна характеристика 2019

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2019

Реализация

  • управител
  • организатор на посредническа дейност
  • офис-мениджър
  • рекламен агент
  • консултант/екскурзовод в туризма