Програми

1.2 Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Социална педагогика

3.7 Администрация и управление

Организация и управление на производството (индустрията)

Обучение

Заявление за кандидатстване

Съгласно Глава втора от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности:

 • за докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователна квалификация степен "магистър";
 • обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" се осъществява в редовна(3 г.), задочна(4 г.), самостоятелна(3 г.) или дистанционна(4 г.) форма на обучение;
 • обучението в докторантура се извършва по акредитирани от НАОА докторски програми по научни специалности;
 • обучението в докторантура се извършва в катедра на Университета, където има поне едно хабилитирано лице от съответната акредитирана докторска програма;
 • ОНС "доктор" може да се придобива и в условия на съвместно ръководство от български ръководител в Университета, получил акредитация за обучение в ОНС "доктор" от НАОА, и чуждестранен ръководител от акредитирано в съответната държава висше училище или научна степен, при условията и по реда на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и на този правилник;
 • приемането на докторанти става посредством:
  1. държавна поръчка, вълагана от МОН;
  2. заявка на фирми; собствена издръжка; партньори по международния безвалутнобмен и национали научно-образователни организации.
 • приемът в редовна или задочна форма с се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от 1 месец след изтичането на срока за подаване на документи по чл. 3, ал. 2 ЗРАСРБ;
 • конкурсът се обявава в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Университета;
 • кандидатите за участие в конкурса подават заявление до ректора на Университета;
 • към заявлението се прилагат:
  1. автобиография;
  2. диплома за завършено висше образование (с приложението) или нотариално заверен препис от нея за ОКС "Магистър";
  3. списък и копие на публикувани научни трудове, рационализации, изобретения и др. (ако има такива);
  4. документите се подават в отдел "Международно сътрудничество и СДК" на Университета в срок не по-кратък от 2 месеца след обявлението в "Държавен вестник";

Стандарти

Стандарт за разпределение по видове дейности и формиране на кредити при обучението на докторанти

След зачисляването докторанта, съвместно с научният си ръководител, изготвя индивидуален план за обучението си по съответната докторска програма, който се приема на заседание на катедрения съвет и се депозира във факултета. Факултетните съвети обсъждат индивидуалните планове на докторантите и ги предоставят на ректора за утвърждаване.

Обучението на докторантите се осъществява съгласно приети условия от Академичен съвет на Университет "проф. д-р Асен Златаров", който се състои от две основни части: образователна и научна. 

Изпитите се полагат по график съгласно утвърдения индивидуален план на докторанта.

Ръководителят на катедрата изготвя докладна записка до декана на съответния факултет, в която са посочени: дата, място, час и комисия за провеждане на докторантския минимум. 

 Съгласно изискванията на ЗРАСРБ, докторантите се атестират от ФС в края на всяка академична година. Процедурата по атестирането им започва с изготвяне от отдел НИДД на писмо от зам.- ректора по НИДД до катедрите, с което ги уведомява, че следва да стартира процедура за атестиране на докторантите.  Докторантите представят пред съвета на катедрата отчет за извършените дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет за изпълнението на индивидуалния план. Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта пред съвета на първичното звено. То задължително съдържа и препоръки за бъдещата работа на докторанта. При необходимост научният ръководител (респективно научният консултант) предлага :

 1.  становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта;
 2. предложение за атестация на докторантите по утвърден от Ректора атестационен лист; 
 3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година;
 4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторанта, като при необходимост препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния ръководител.

Отчисляването на докторантите завършва с процедура, на която се обсъжда окончателния вариант на дисертацията и се взема решение за отчисляване с право на защита.