Медицина

За специалността

Основна цел в обучението на специалност Медицина  в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас е подготовката на високо квалифицирани специалисти, които са способни да съхранят и подобрят здравето на обществото. Обучението включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж. То се извършва като системно се натрупват базови биомедицински, медико-етични и социални знания и умения. 

От завършилте специалност Медицина ще се очаква да имат:

 • добро критично мислене;
 • да поемат професионална отговорност и да са наясно с възможностите си;
 • базов клиничен опит в болници под компетентното наблюдение на утвърдени специалисти;
 • да могат да извършват консултация с пациент;
 • да оценяват клиничната картина, назначават изследвания, да правят диферентна диагноза и обсъдят лечебен план;
 • предписват лекарства;
 • извършват различни манипулации;
 • общуват успешно в медицински контекст;
 • оказват неотложна помощ при спешни състояния, включително първа помощ и ресусцитация.

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Лекар

квалификационна характеристика 2020 г.

qualification characteristic 2023

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 6 години/10 семестъра (и 1 година преддипломен стаж)

учебен план 2022 г.

учебен план 2023 г.

Full time - 6 years/10 semesters and 1 year pre-graduation internship

curriculum 2023

Реализация

 • общопрактикуващ лекар
 • член на академичния състав в медицински университети и научни институти.