Доклади от проведени проверки

Учебна година Доклади от проведени проверки
2023/2024 Доклад за проведени проверки относно спазването на седмичната програма на учебните занятия през учебната 2023/2024 г.
Доклад за проведена проверка на учебната документация в Медицински факултет
Доклад за извършена проверка относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия в МФ в протоколите и главната книга
2022/2023
Доклад за проведени проверки относно спазването на седмичната програма на учебните занятия през учебната 2022/2023 г.
Доклад за проведена проверка, относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия в Медицински факултет в протоколите и главната книга
Доклад за проведена проверка, относно готовността на катедрите за провеждане на практически упражнения през учебната 2022/2023 г.
2021/2022 Доклад за проведени проверки относно спазването на седмичната програма на учебните занятия през учебната 2021/2022 г.
Доклад за извършена проверка относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия в Медицински факултет в протоколите и главната книга
Доклад за извършена проверка относно спазването и ефективността на приемното време за студенти от преподавателите в Медицински факултет
Доклад за проведена проверка на учебната документация в Медицински факултет
2020/2021 Доклад за проведена проверка относно спазването на седмичната програма на учебните занятия през учебната 2020/2021 г.
Доклад за извършена проверка относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия в Медицински факултет в протоколите и главната книга
Доклад за извършена проверка относно спазването и ефективността на приемното време за студенти от преподавателите в Медицински факултет
Доклад за проведена проверка относно съблюдаването на правилата за безопасност при провеждане на лабораторни упражнения в Медицински факултет
2019/2020 Доклад за проведена проверка относно спазването на седмичната програма на учебните занятия през летен семестър на учебната 2019/2020 г.
Доклад за проведена проверка относно готовността на материално-техническата база на МФ за провеждане на учебен процес през летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Анкети

Анализи

Учебна година  Анализи
2023/2024

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти в Медицински факултет

2022/2023

Анализ на участието на студентите от Медицински факултет в научноизследователската дейност през уч. 2022/2023 г.

Анализ на успеваемостта на студентите от Медицински факултет

Анализ на кадровото обезпечаване на учебния процес в Медицински факултет

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти в Медицински факултет за 2022/2023 уч. година

2021/2022

Анализ на успеваемостта на студентите от Медицински факултет за 2021/2022 учебна година

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти в Медицински факултет за 2021/2022 уч. година

2020/2021

Анализ на успеваемостта на студентите от Медицински факултет за 2020/2021 уч. година

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти в Медицински факултет за 2020/2021 уч. година

2019/2020

Анализ на успеха на студентите от Медицински факултет за учебната 2019/2020 година

Анализ на успеха на студентите от Медицински факултет – зимен семестър на 2019/2020 учебна година

Анализ на кандидатстудентската кампания и приема на студенти в Медицински факултет за 2019/2020 уч. година

Мерки

Учебна година  Мерки
2023/2024

Посещение на първокурсници от специалност "Медицина" в УМБАЛ Бургас

Посещение на първия випуск чуждестранни студенти от специалност „Медицина“ в УМБАЛ Бургас

Първа научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници „Медицински науки“

Среща на Ректора със студентите от Медицински факултет

Среща на студентите от Медицински факултет с деканското ръководство

Курс по първа медицинска помощ при бедствени ситуации

Ученици от ПГЧЕ "Васил Левски" - гр. Бургас посетиха Медицинския факултет

Студенти от Медицински факултет бяха наградени от деканското ръководство

Посещение на ученици в Медицински факултет

Публична лекция на тема „Биохимични основи на пристрастяването към канабис и свързаните негативни последствия за здравето“

Среща на студентите от Медицински факултет с деканското ръководство

2022/2023

Първи студентски научен семинар по Биохимия

Курс по първа помощ „Как да спасиш живот?“

Семинар на тема „Предизвикателства в диагностиката и мониторирането на бъбречните заболявания“

Публична лекция на тема „Управление на кризи при извънредни и бедствени ситуации“

Среща на студентите от Медицински факултет с деканското ръководство

Участие на студенти от Медицински факултет в Информационен семинар: Предизвикателството Рядко заболяване

Участие на студенти от Медицински факултет в семинар на тема "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"

Публична дискусия на теми: Епидемиология, СПИН и Ковид

Участие на студенти от Медицински факултет в Първия конгрес по Медицина "Предизвикателства пред медицинската наука и практика през ХХI век"

2021/2022

Среща на студентите от МФ с деканското ръководство

Участие на студенти от Медицински факултет в първия Есенен медицински форум - Бургас

2020/2021

Публична лекция на тема „Основни методи за изследване на слуха“

Студенти от специалност "Медицина" на посещение в РИОСВ – Бургас

Публична лекция на тема „Химично и геохимично моделиране. Теория и практика“

Участие на студенти от Медицински факултет във Втора научна студентска сесия на ФОЗЗГ и Медицински колеж, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

2019/2020 Участие на студенти от специалности „Медицина“ и „Медицинска сестра“ в VII Национален студентски семинар по редки болести