Професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Кандидат: гл. ас. д-р Светла Михайлова Шопова

Обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Светла Михайлова Шопова
2. Рецензия от проф. Антония Йорданова Янакиева, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Невена Костова Цачева, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Симеон Александров Рибагин
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.07.2020 г.